EVENT

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

EVENT

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

  • Sự kiện văn hóa
  • Sự kiện kinh tế
  • Sự kiện chính trị
  • Sự kiện giáo dục
  • Sự kiện thể thao
  • Sự kiện giải trí
DỰ ÁN
TỔ CHỨC SỰ KIỆN

EVENT PROCESS

QUY TRÌNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP

NHẬN YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG

Khai thác thông tin của sự kiện - khách hàng và đặc biệt đầu tư nghiên cứu các yếu tố văn hóa, chính trị, lịch sử có liên quan. Từ đó nhận định, đánh giá và đưa ra định hướng xây dựng ý tưởng phù hợp.

XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY Ý TƯỞNG

Xây dựng ý tưởng từ sơ bộ đến chi tiết, bảo vệ ý tưởng trước khách hàng.

NHẬN FEEDBACK VÀ CHỈNH SỬA Ý TƯỞNG

Nhận feedback của khách hàng và chỉnh sửa, hoàn thiện ý tưởng để triển khai kế hoạch.

LẬP KẾ HOẠCH

Lập kế hoạch chi tiết các hạng mục, nội dung trong sự kiện và dự toán chi phí.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Thi công, lắp đặt và triển khai các hạng mục trong sự kiện.

NGHIỆM THU - TỔNG KẾT

Nghiệm thu và tổng kết chi phí sự kiện.

ĐÁNH GIÁ

Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và hiệu quả đạt được sau sự kiện.