VIDEO ANIMATION

VIDEO ANIMATION

CÁC LOẠI DỊCH VỤ

VIDEO ANIMATION

  • Animation
  • Editor video
DỰ ÁN
VIDEO ANIMATION

PROCESS

QUY TRÌNH

NHẬN BRIEF

NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM, THƯƠNG HIỆU

STORYBOARD

CHỐT DEAL VÀ BÁO GIÁ

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

- Thu âm; Làm chuyển động video animation; Làm âm thanh cho video animation

NHẬN FEEDBACK

BÀN GIAO SOURCE

1 Video MP4 final. Chất lượng từ FHD đến 4k; 1 Source after effect; 1 Source Ai , Photoshop