CLIENT Habeco

KHAI TRƯƠNG VƯỜN BIA QUẢNG TRỊ

Khách hàng: HABECO

Thời gian: 2022

Địa điểm:  Quảng Trị

Vai trò của Synot Multi Media trong chương trình: Tổ chức sản xuất

KHAI TRƯƠNG VƯỜN BIA QUẢNG TRỊ